PAG-AALAGA NG TILAPIA

Friday, September 01, 2006

nature check : mga pagkain ng isda

ang mga sumusunod na litrato ang mga posibleng pakain sa isdang tilapya. ang paghahanda nito ay isusulat ko sa mga susunod pang artikulo.
CP-crude protein content of dry matter
FCR-Feed conversion ratio, ang dami ng kailangan upang makapagpalaki ng 1 kg. tilapya

Commonly used aquatic plants (CP 15-35%, FCR 20-100)

Photobucket - Video and Image Hosting

Photobucket - Video and Image Hosting
duckweed

Photobucket - Video and Image Hosting
giant duckweed

Photobucket - Video and Image Hosting
giant duckweed

Photobucket - Video and Image Hosting
tape grass

Photobucket - Video and Image Hosting
sea tape grass

Photobucket - Video and Image Hosting

Photobucket - Video and Image Hosting
alligator weed

Photobucket - Video and Image Hosting
water hyacinth/ kangkong


Photobucket - Video and Image Hosting
water lettuce

Photobucket - Video and Image Hosting

water lettuce

Photobucket - Video and Image Hosting
hydrilla

Photobucket - Video and Image Hosting
reed-mace

Commonly used terrestrial plants (CP 10-30%, FCR 20-50)Photobucket - Video and Image Hosting

Photobucket - Video and Image Hosting
water spinach

Photobucket - Video and Image Hosting
alfalfa

Photobucket - Video and Image Hosting
barnyard grass

Photobucket - Video and Image Hosting
barnyardgrass

Photobucket - Video and Image Hosting
canna leaves

Photobucket - Video and Image Hosting
elephant grass

Photobucket - Video and Image Hosting
lalang

Photobucket - Video and Image Hosting
ryegrass

Photobucket - Video and Image Hosting
ryegrass

Photobucket - Video and Image Hosting
red clover

Photobucket - Video and Image Hosting
star grass

Photobucket - Video and Image Hosting
white clover

Mga wala sa pictures na pangkaraniwang makikita: pumpkin vines(talbos ng kalabasa,tangkay ng kalabasa); fresh rice straw,cassave leaves and tubers,(tangkay at dahon ng kamoteng kahoy); bean stalk and leaves(dahon at tangkay ng sitaw); leaves of fruit trees:papaya at banana; vegetables, leaves and stems of leguminous plants, gourds, melons.

Photobucket - Video and Image Hosting

B. Aquatic animals and terrestrial-based live feeds (CP 40-85%, FCR 10-80)

Aquatic animal feeds and terrestrial-based live feeds are considered to be nutritionally complete. Terrestrial-based live feeds such as earthworms and maggots can be produced on-farm using various organic wastes. Some examples are:

· mollusks such as snails and clams;

· insects such as silkworm larvae (Bombyx mori), soldier fly larvae (Hermetia illucens) and termites (Reticulo termes santonesis and Zootermopsia nevadensis);

· small crustaceans such as wild small shrimp; and

· earthworms and maggot

0 Comments:

Post a Comment

<< Home